Obchodné podmienky

LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM APLIKÁCIE NA LICENCOVANÚ APLIKÁCIU

Aplikácie sprístupnené cez App Store sú vám licencované, nie predávané. Vaša licencia na každú aplikáciu je podmienená vaším predchádzajúcim prijatím buď tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom licencovanej aplikácie („Štandardná EULA“), alebo vlastnej licenčnej zmluvy s koncovým používateľom medzi vami a Poskytovateľom aplikácie („Vlastná EULA“), ak je poskytnuté. Vašu licenciu na akúkoľvek aplikáciu Apple podľa tejto štandardnej EULA alebo vlastnej EULA udeľuje spoločnosť Apple a vašu licenciu na akúkoľvek aplikáciu tretej strany podľa tejto štandardnej EULA alebo vlastnej EULA udeľuje poskytovateľ aplikácie danej aplikácie tretej strany. Akákoľvek aplikácia, na ktorú sa vzťahuje táto štandardná zmluva EULA, sa tu označuje ako „licencovaná aplikácia“. Poskytovateľ aplikácie alebo spoločnosť Apple (ďalej len „poskytovateľ licencie“) si vyhradzuje všetky práva na licencovanú aplikáciu, ktoré vám nie sú výslovne udelené podľa tejto štandardnej zmluvy EULA.

a. Rozsah licencie: Poskytovateľ licencie vám udeľuje neprenosnú licenciu na používanie licencovanej aplikácie na akýchkoľvek produktoch značky Apple, ktoré vlastníte alebo ovládate a ako to povoľujú Pravidlá používania. Podmienky tejto štandardnej EULA budú upravovať akýkoľvek obsah, materiály alebo služby dostupné alebo zakúpené v rámci Licencovanej aplikácie, ako aj aktualizácie poskytované Poskytovateľom licencie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú Licencovanú aplikáciu, pokiaľ takáto aktualizácia nie je sprevádzaná vlastnou EULA. S výnimkou prípadov uvedených v Pravidlách používania nesmiete distribuovať alebo sprístupňovať licencovanú aplikáciu prostredníctvom siete, kde by ju mohli súčasne používať viaceré zariadenia. Licencovanú aplikáciu nesmiete prenášať, redistribuovať ani sublicencovať a ak predáte svoje zariadenie Apple tretej strane, musíte pred tým odstrániť licencovanú aplikáciu zo zariadenia Apple. Nesmiete kopírovať (okrem prípadov povolených touto licenciou a Pravidlami používania), spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód, upravovať alebo vytvárať odvodené diela licencovanej aplikácie, akýchkoľvek aktualizácií alebo akejkoľvek jej časti ( s výnimkou a len v takom rozsahu, v akom je akékoľvek vyššie uvedené obmedzenie zakázané príslušným zákonom, alebo v rozsahu povolenom licenčnými podmienkami upravujúcimi používanie akýchkoľvek komponentov s otvoreným zdrojom, ktoré sú súčasťou licencovanej aplikácie).

b. Súhlas s používaním údajov: Súhlasíte s tým, že poskytovateľ licencie môže zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie – okrem iného vrátane technických informácií o vašom zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach – ktoré sa pravidelne zhromažďujú na uľahčenie poskytovania aktualizácií softvéru. , podpora produktu a ďalšie služby pre vás (ak nejaké existujú) súvisiace s licencovanou aplikáciou. Poskytovateľ licencie môže použiť tieto informácie, pokiaľ budú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje, na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií.

c. Ukončenie. Táto štandardná EULA je platná, kým ju neukončíte vy alebo poskytovateľ licencie. Vaše práva podľa tejto štandardnej EULA sa automaticky ukončia, ak nedodržíte niektorú z jej podmienok.

d. Externé služby. Licencovaná aplikácia môže umožňovať prístup k službám a webovým stránkam poskytovateľa licencie a/alebo tretích strán (súhrnne a jednotlivo „Externé služby“). Súhlasíte s používaním Externých služieb na vlastné riziko. Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti akýchkoľvek externých služieb tretích strán a nenesie zodpovednosť za žiadne takéto externé služby tretích strán. Údaje zobrazené akoukoľvek licencovanou aplikáciou alebo externou službou, vrátane, ale nie výlučne, finančných, lekárskych a lokalizačných informácií, slúžia len na všeobecné informačné účely a nie sú zaručené poskytovateľom licencie ani jeho zástupcami. Externé služby nebudete používať žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami tejto štandardnej EULA alebo ktorý porušuje práva duševného vlastníctva poskytovateľa licencie alebo akejkoľvek tretej strany. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Externé služby na obťažovanie, zneužívanie, prenasledovanie, vyhrážanie sa alebo očierňovanie akejkoľvek osoby alebo subjektu a že Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za žiadne takéto použitie. Externé služby nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo vašej domovskej krajine a nemusia byť vhodné alebo dostupné na použitie v konkrétnej lokalite. V rozsahu, v akom sa rozhodnete používať takéto Externé služby, nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie akýchkoľvek platných zákonov. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť, odstrániť, zakázať alebo uvaliť obmedzenia alebo obmedzenia prístupu na akékoľvek externé služby bez upozornenia alebo zodpovednosti voči vám.

e. ŽIADNA ZÁRUKA: VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE LICENCOVANEJ APLIKÁCIE JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM SÚ LICENCOVANÁ APLIKÁCIA A AKÉKOĽVEK SLUŽBY VYKONÁVANÉ ALEBO POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKÁCIOU POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“, SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK LDISCLAIRNS. A PODMIENKY S OHĽADOM NA LICENCOVANÚ APLIKÁCIU A AKÉKOĽVEK SLUŽBY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK A/ALEBO PODMIENOK OBCHODOVANIA, AKCIE PLATNOSTI, PLATNOSTI PLATOBNÝCH PLATNOSTÍ , TICHÉHO UŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ANI RADY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM LICENCIE ALEBO JEHO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM NEVYTVÁRAJÚ ZÁRUKU. AK SA LICENCOVANÁ APLIKÁCIA ALEBO SLUŽBY UKÁŽE, ŽE JSOU CHYBNÉ, BERIETE NA VÁS VŠETKY NÁKLADY NA VŠETKY POTREBNÉ SERVIS, OPRAVY ALEBO OPRAVY. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE A OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

f. Obmedzenie zodpovednosti. V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE ZAKÁZANÝ ZÁKONOM, V ŽIADNOM PRÍPADE POSKYTOVATEĽ LICENCIE NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZA ŠKODY ZA NÁROKY ZA NÁROKY AKÉKOĽVEK INÉ OBCHODNÉ ŠKODY ALEBO STRATY, VZNIKNUTÉ ALEBO SÚVISIACE S VAŠÍM POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ LICENCOVANÚ APLIKÁCIU, BEZ OHĽADOM NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVU, PREČINKU) ALEBO INÉ INFORMÁCIE MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V žiadnom prípade celková zodpovednosť poskytovateľa licencie voči vám za všetky škody (iné ako tie, ktoré môžu vyžadovať platné zákony v prípadoch ujmy na zdraví) nepresiahne sumu päťdesiat dolárov (50.00 USD). Vyššie uvedené obmedzenia platia aj v prípade, ak vyššie uvedený opravný prostriedok nesplní svoj podstatný účel.

g. Licencovanú aplikáciu nesmiete používať ani inak exportovať alebo reexportovať, ak to nepovoľujú zákony Spojených štátov amerických a zákony jurisdikcie, v ktorej bola licencovaná aplikácia získaná. Najmä, ale bez obmedzenia, licencovaná aplikácia sa nesmie exportovať ani reexportovať (a) do krajín, na ktoré je uvalené embargo v USA, alebo (b) komukoľvek na zozname špeciálne určených štátnych príslušníkov Ministerstva financií USA alebo na zakázaných osobách Ministerstva obchodu USA Zoznam alebo Zoznam entít. Používaním licencovanej aplikácie vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej takejto krajine ani na žiadnom takomto zozname. Súhlasíte tiež s tým, že tieto produkty nebudete používať na žiadne účely zakázané zákonom Spojených štátov amerických, vrátane, bez obmedzenia, vývoja, dizajnu, výroby alebo výroby jadrových, raketových alebo chemických alebo biologických zbraní.

h. Licencovaná aplikácia a súvisiaca dokumentácia sú „komerčné položky“, ako je tento pojem definovaný v 48 C.F.R. § 2.101, ktorý pozostáva z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie komerčného počítačového softvéru“, ako sa tieto výrazy používajú v 48 C.F.R. § 12.212 alebo 48 C.F.R. § 227.7202, ako je uplatniteľné. V súlade s 48 C.F.R. § 12.212 alebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až 227.7202-4, podľa toho, čo je relevantné, Komerčný počítačový softvér a Dokumentácia komerčného počítačového softvéru sú licencované pre koncových používateľov vlády USA (a) len ako komerčné položky a (b) len s tými právami, ktoré sú udelené všetkým ostatným koncoví používatelia podľa tu uvedených podmienok. Nezverejnené práva vyhradené podľa zákonov o autorských právach Spojených štátov amerických.

i. S výnimkou rozsahu výslovne uvedeného v nasledujúcom odseku sa táto zmluva a vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia, s výnimkou ustanovení o konflikte zákonov. Vy a Apple súhlasíte s tým, že sa pri riešení akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy podriadite osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov v grófstve Santa Clara v Kalifornii. Ak (a) nie ste občanom USA; (b) nemáte bydlisko v USA; (c) nepristupujete k Službe z USA; a (d) ste občanom jednej z krajín uvedených nižšie, týmto súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude riadiť príslušným právom uvedeným nižšie, bez ohľadu na ustanovenia o konflikte právnych predpisov, a sa týmto neodvolateľne podriaďuje nevýhradnej jurisdikcii súdov so sídlom v štáte, provincii alebo krajine uvedenej nižšie, ktorej právom sa riadi:

Ak ste občanom ktorejkoľvek krajiny Európskej únie alebo Švajčiarska, Nórska alebo Islandu, rozhodným právom a fórom budú zákony a súdy v mieste vášho obvyklého bydliska.

Z uplatňovania tejto dohody je špecificky vyňatý zákon známy ako Dohovor Organizácie Spojených národov o medzinárodnom predaji tovaru.

 

Podmienky
podmienky

Zadajte svoje používateľské meno a heslo a prihláste sa do svojho účtu